PAGKAUNAWA SA HIWAGA Blg. 0002: ANO ANG NAKALIHIM NA HIWAGA SA TALINHAGA SA PAHAYAG NG PINAKAMAMAHAL NA PANGINOONG JESU-CRISTO NA MABABASA SA LUCAS 8:8-10 NA MAIUUGNAY SA KASALUKUYANG KAGANAPAN SA LOOB NG IGLESIA NI CRISTO   –     Elias Arkanghel – Jesu-Cristo

IGLESIA NI CRISTO...HINIRANG

PAGKAUNAWA SA HIWAGA Blg. 0002: ANO ANG NAKALIHIM NA HIWAGA SA TALINHAGA SA PAHAYAG NG PINAKAMAMAHAL NA PANGINOONG JESU-CRISTO NA MABABASA SA LUCAS 8:4-8 NA MAY KAUGNAYAN SA KASALUKUYANG KAGANAPAN SA LOOB NG IGLESIA NI CRISTO – Elias Arkanghel – Jesu-Cristo

Nang magpasimulang mangaral ang ating Pinakamamahal na Panginoong Jesu-Cristo labis na namamangha sa Kaniya ang lahat sa Karunungang Kaniyang tinataglay habang napupuspos Siya ng Banal na Espiritung sumasaKaniya mula sa ating Amang Banal Pinakamamahal Pinakadakilang Panginoong Diyos habang naghahanay Siya ng mga Bagong Pahayag sa harap ng napakaraming mga tagapakinig sa Kaniya. Makikilala ang mga sumasampalataya sa Kaniya at hindi sumasampalataya habang nagpapahayag Siya. Para sa mga napahintulutang makaunawa na kahit noon lamang nila narinig ang mga Bagong Pahayag kinilala nila’t sinasampalatayanan mula sa Pinakadakilang Panginoong Dios na nagsugo sa ating Pinakamamahal na Panginoong Jesu-Cristo nagmumula ang lahat ng Kaniyang mga itinuturo at ipinangangaral sa lahat. Subalit para sa…

View original post 2,908 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s