ANG HIWAGANG NAPAPALOOB SA APOCALIPSIS O PAHAYAG 12:1 HANGGANG 5 AT ANG KAUGNAYAN NITO SA IGLESIA NI CRISTO AY GANAP NG NAIPAUNAWA LETRA POR LETRA NA NAUUGNAY SA NALALAPIT NA KALIGTASANG DARATING.

IGLESIA NI CRISTO...HINIRANG

ANG HIWAGANG NAPAPALOOB SA APOCALIPSIS O PAHAYAG 12:1 HANGGANG 5 AT ANG KAUGNAYAN NITO SA IGLESIA NI CRISTO AY GANAP NG NAIPAUNAWA LETRA POR LETRA NA NAUUGNAY SA NALALAPIT NA KALIGTASANG DARATING.

Mga mahal kong kapatid. Mapagpalang Araw sa inyong lahat. Muli nating ipinagpapasalamat sa Kapahintulutan ng ating Amang Banal na Pinakamamahal Pinakadakilang Panginoong Diyos at ng ating Pinakamamahal na Panginoong Jesu-Cristo sa muli Nilang pagsusugo sa Banal na Espiritu ay muli Nila ginabayan ang Napahihintulutan ng mga Katotohanan na sinasaklawan ng Hiwaga. Hindi natin ito mauunawaan sa sariling pag-aaral kahit makailang ulit na balik-balikan, dahil darating lamang ang kalituhan kung walang pahintulot sa ating Pinakamakapangyarihan Pinakadakilang Panginoong Diyos na Siyang may Akda ng lahat ng ito. Para sa inyong kabatiran ang Apocalipsis o Pahayag ay naglalaman ng mga Propesiya o Paunang Pahayag na magaganap sa hinaharap. At ngayon sa yugto ng ating panahon ang lahat ng nilalaman nito ay…

View original post 4,060 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s